Overenskomstforhandlinger

Ok Maerke Cirkel

85,7% stemte ja til OK21

Der er aftalt en samlet økonomisk ramme på 5,94 %. Aftalen indebærer generelle lønstigninger på 5,02 % i perioden, og reguleringsordningen skønnes til samlet set at udmønte 0,27 %.

Der afsættes 0,075 % til en rekrutteringspulje og 0,075 % til lavt- og ligelønspuljer.

Derudover afsættes 0,5 % til organisationsforhandlinger. Reguleringsordningen er aftalt videreført. 

Prisudviklingen skønnes til at udgøre 3,95 % i overenskomstperioden. De generelle lønstigninger inkl. udmøntning fra reguleringsordningen forventes således at indebære en reallønsudvikling.

Forliget indeholder også en række andre aftaleelementer, bl.a. er der aftalt en udvidelse af ret til sorgorlov, herunder ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 26 uger efter barnets død for hver af forældrene til barnets 18. år.

Særlige resultater fra organisationsforhandlingerne

Den eksisterende fritvalgsordning hæves med 0,55 procentpoint fra 0,83 pct. til 1,38 pct.

Lønforbedring til børnehaveklasseledere:

 • Lønnen hæves, således at grundlønnen hæves fra løntrin 28 + 2000 kr. til løntrin 28 + 4000 kr.
 • Kvalifikationslønnen = løntrin 31 + 2000 kr. hæves til løntrin 31 + 4000 kr., og
 • Kvalifikationslønnen = løntrin 33 hæves til løntrin 33 + 2000 kr., og
 • Kvalifikationslønnen = løntrin 37 hæves til løntrin 37 + 2000 kr.
 • For børnehaveklasseledere på personlig ordning omfattet af protokollat 2 i overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen forhøjes lønnen med fuldt gennemslag med 2000 kr.

 Lønforbedring professionsbachelorer i ernæring og sundhed:

 • Lønnen hæves, således at grundlønnen hæves fra løntrin 28 + 2.000 kr. til løntrin 28 + 4.000 kr.
 • Kvalifikationslønnen = løntrin 31 + 2.000 kr. hæves til løntrin 31 + 4.000 kr.
 • Kvalifikationsløntrin med fuldt gennemslag efter 8 års beskæftigelse på løntrin 33 + 2.000 kr.

For ikke-læreruddannede ansat som lærere i PPR ydes efter 4 års ansættelse som lærer i PPR et kvalifikationstillæg uden fuldt gennemslag på 17.400 kr.

Vejledere ansat efter protokollat 2 i overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed:

 • Lønnen hæves, således at grundlønnen hæves fra løntrin 30 + 3000 kr. til løntrin 31 + 3000 kr.
 • Der ydes efter 4 års ansættelse som vejleder ansat efter protokollat 2 et kvalifikationstillæg uden fuldt gennemslag på 17.400 kr.
 • For vejledere hæves med fuldt gennemslag vejledertillægget fra 7.000 kr. til 7.900 kr.