Kontingent

Kontingent pr. 1. januar 2023

Fraktion:

DLF’s andel:

Kreds 15’s andel:

I alt:

1 – 3

223 kr.

392 kr.

615 kr.

4

75 kr.

60 kr.

135 kr.

6

98 kr.

100 kr.

198 kr.

Udmeldelse skal ske til Kreds 15 efter følgende regler :

Udmeldelsen skal ske skriftligt og med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Eksempel: Hvis din udmeldelse er dateret den 31. maj, træder den i kraft pr. 1. juli.

I visse situationer kan du søge om kontingentnedsættelse eller fritagelse.

Fritagelse for betaling af kontingent

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du under visse omstændigheder blive fritaget for kontingentbetaling.

Det gælder når:

  • Du har orlov uden løn: Du kan få kontingentfritagelse for hele orlovsperioden. Det forudsættes, at du ikke er beskæftiget inden for foreningens organisationsområde eller modtager dagpenge m.m.

  • Du er selvforsørger og står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet: Hvis du i en periode ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du få kontingentfritagelse i denne periode, dog maksimalt seks måneder. 

  • Du har mistet retten til dagpenge: Har du mistet retten til dagpenge og ikke er berettiget til at modtage kontanthjælp el.lign., kan du få kontingentfritagelse for en periode på seks måneder ad gangen.  

  • Du er frihedsberøvet: Er du frihedsberøvet, kan du få kontingentfritagelse for hele perioden.  

  • Du aftjener værnepligt: Medlemmer, der aftjener værnepligt, kan få kontingentfritagelse for hele perioden. 

  • Du har et borgerligt ombud: Er du blevet valgt til et politisk embede fx borgmester eller folketingsmedlem, kan du blive fritaget for at betale kontingent. 

  • Særlige situationer: Ved ekstraordinære situationer (fx alvorlig sygdom, tvangsauktion el.lign.) kan Danmarks Lærerforening bevilge en kontingentnedsættelse eller en fritagelse for at betale kontingent.  


Sådan søger du om fritagelse som betaling af kontingent 

Du søger om kontingentfritagelse ved at sende en mail til kredsen på 015@dlf.org 

Vær opmærksom på, at der bevilges ikke kontingentfritagelse med tilbagevirkende kraft.